CORAK TAFSIR MUHAMMADIYAH

Rohmansyah Rohmansyah

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Corak Tafsir Muhammadiyah. Corak Tafsir tersebut ditujukan kepada dua karya tafsir yang digagas lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid yang khusus membahas bidang keagamaan, yaitu Tafsir al-Qoer’an dan Tafsir Tematik tentang Hubungan Antar Umat Beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan, Corak Tafsir Muhammadiyah adalah tafsîr bi al-ra’yi yang dikenal di kalangan Muhammadiyah dengan tafsir yang bersifat ijtihadi (pemikiran), sehingga dalam perkembangan penafsirannya tidak hanya menggunakan pendapat para ulama semata, namun juga menginterkoneksikan dan mengkorelasikan dengan ayat lain, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tab’in. Dua metode yang digunakan dalam menghantarkan penafsirannya adalah metode maudû'i dan tahlîli. Penafsiran tersebut dilakukan Muhammadiyah agar al-Qur’an benar-benar menjadi sâlihun li kulli zamânin wa makânin (sesuai dengan segala waktu dan tempat), sehingga ajarannya dapat difahami dan aplikasikan dalam kehidupan nyata


Keywords


Penafsiran; Metode; Tafsir; Muhammadiyah; Corak

Full Text:

PDF

References


Abdillah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshâri al-Khazraji. Tafsîr al-Qurtubi. Vol. 1. Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1964.

Abdillah, Muhammad bin Abu Abdillah al-Hâkim al-Naisâburi. Al-Mustadrak ‘ala al-Sahîhain. Vol. 3. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Abdurrahman, Abdullah bin bin Fadhl bin Bahrâm al-Dârimi. Sunan al-Dârimi. Vol. 1. Riyâdh: Dâr al-Mughni, 2000

Abu, Muhammad Zahrah. Usûl Fiqh. Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 2006.

Ahmad, Sulaimân bin al-Tabrani. Al-Mu’jam al-Ausat. Vol. 1. Kairo: Dâr al-Haramain, 1995.

Asjmuni Abdurrahman. Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

al-Bukhâri, Muhammad Ismail. Sahîh al-Bukhâri. Vol. 9. Beirût: Dâr Thûq al-Najâh, 1422.

al-Dâruquthni, Ali bin Umar. Sunan al-Dâruqutni. Vol. 1. Beirût: Al-Muassasah al-Risâlah, 2004.

Dayyif, Syauqi, dkk. Al-Mu’jam al-Wasît. Kairo: Maktabah Syurûq al-Dawliyah, 2004.

Departemen Agama RI, Al-Hikmah. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2006.

al-Dzahabi, Muhammad Husain. Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

al-Hajaj, Muslim bin Abu Husain al-Qusyairiy al-Naisaburi. Sahîh Muslim, Bâb Bayâni Ajr al-Hâkim. Vol. 5. Riyâd: Bait al-Afkâr al-Dawliyah, 1998.

Hanbal, Ahmad bin. Musnad Ahmad bin Hanbal. Vol. 35. Beirût: al-Muassasah al-Risâlah, 1999.

Kamal, Mustafa Pasha dan Ahmad Adabi Darban. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, Yogyakarta: Pustaka SM, 2009.

Lajnah Tafsir PP. Muhammsadiyah. Tafsir Al-Qoer’an. Djogjakarta: Hoofdbestuur Moehammadiyah Taman Poestaka, 1957.

M. Alfatih Suryadilaga, dkk. Metodologi Ilmu Tafsir. Yogyakarta: Teras, 2005.

M. Quraish Shihab. Membumikan Al-Qur’an: Fungi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1999.

-------. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

-------. Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1998.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP. Muhammadiyah. Tafsir Tematik Al-Qur’an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama. Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.

Muhammad Zaini. “Sumber-sumber Penafsiran al-Qur’an.” Substantia 14, no. 1 (2012): 32.

Nashruddin Baidan. Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

al-Qattân, Mana’. Mabâhits fi ‘Ulûm al-Qur’ân. Riyâd: Dâr al-Su’ûdiyah, t.t.

al-Râzi, Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qâdir. Mukhtâr al-Sihâh. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008.

al-Sâbûni, Muhammad Ali. Al-Tibyân fi ‘Ulûm al-Qur’ân. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2003.

al-Sâlih, Subhi. Mabâhits fi ‘Ulûm al-Qur’ân. Beirût: Dâr al-‘Ilmu al-Malâyîn, 1977.

Samsul Nizar. Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran HAMKA tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2008.

al-Zarqâni, Muhammad Abd al-‘Ażîm. Manâhi al-‘Irfân fi ‘Ulûm al-Qur’ân. Beirût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jush.v26i1.3512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  Jurnal Ushuluddin Indexed By:

     

Alamat Redaksi:

 Whatsapp (Direct Chat)

Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau Jl. H.R. Soebrantas KM. 15,5 Panam – Pekanbaru

 E-mail: jurnal.ushuluddin@uin-suska.ac.id

ejournal: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludinLisensi Creative Commons
Jurnal Ushuluddin is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

View My Stats