People

Reviewers

Kodarni Kodarni, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Aslati Aslati, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Tantan Hermansah, Dosen tetap FIDKOM-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Masduki Masduki, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia