PERILAKU PEDAGANG DAN KONSEP BAI’I MABRUR DALAM FIQIH MUAMALAH

Amrul Muzan

Abstract


Kata mabrûr lebih familiar di Indonesia digunakan pada kata haji, padahal kata ini juga digunakan secara luas untuk kata yang lainnya, seperti kepada orang tua, dalam berjanji, juga dalam transaksi jual beli. Kata ini dalam hadits menggunakan kata bai’i mabrûr. Jual beli adalah kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Jual beli berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan, baik pribadi, keluarga, dan lainnya. Jual beli juga berkaitan dengan usaha untuk memperoleh keuntungan. Usaha memenuhi kebutuhan dan usaha untuk memperoleh keuntungan ini dapat membuat manusia menjadi lupa diri dan tidak memperhatikan aturan, apalagi jika pelakunya adalah orang yang tidak berilmu dan memiliki nafsu yang tidak baik.

Tulisan ini memuat secara komprehensif  konsep jual beli mabrûr yang memperhatikan setiap sisi kebaikan dalam setiap dimensi sebuah transaksi jual beli. Transaksi jual beli dengan niat dan tujuan yang baik, produk barang dan jasa baik, proses, hasil serta dampak yang baik secara menyeluruh. Hal ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat yang mengutamakan mencari keuntungan dengan mengabaikan aspek hukum dan etika dalam transaksi jual beli.


Keywords


Pedagang, Jual Beli Mabrur, Komprehensif.

Full Text:

PDF

References


Ibnu al-Manzhur. Lisãn al-‘Arab. Jilid. 8 (Beirut: Dãr al-Fikr. 1990). Lihat juga Abadi. Qãmŭs al-Muhĭth. Jilid. 3 (Beirut: Dãr al-Jail. Tt).

Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Jild. 3 (Beirut: Dãr al-Fikr. 1992).

Al Jazĭrĭ. Kitãb Fiqih alã Mazãhib al-Arba’ah.Juz.2 (Beirut: Dãr al-Kutub Ilmiyyah. 1990) .

Shan’ãny. Subul al-Salãm. Juz. 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan. Tt).

Taqiuddin Abu Bakar. Kifãyat al-Akhyãr fĭ Halli ghãyah al-Ikhtishãr. Juz. 1(Semarang: Maktabah Thoha Putra. Tt).

Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Juz.12 ( Kuwait: Dãr al-Bayãn. Tt).

Al-Jashssãsh. Ahkãm al-Qur’ãn. Jilid. 2 (Beirut: Dãr al-Fikr. Tt).

Ibrahim Musthofa,dkk. Al-Mu’jam al-Wasith. Juz. 1 { Dar al-Dakwah. Tt).

Baihaki Ahmad. Al-Asma wa al-Sifat. Juz. 1.(Jeddah. Maktabah al-Sawadi. Tt).

Tim. Mu’jam al-Furuq al-Lughawiyah Lilaskary. Jus 1.(Maktabah Syamilah.tt).

Muhammad Sholeh Munjid. Durus li al-Syaikh Muhammad al-Munjid. Juz.116 (Maktabah Syamilah.tt).

Nakhbah min al-Ulama. Kitab Ushul all-Iman fi Dhaoi al-Kitab wa al-Sunnah. Juz. 1(Arab Saudi: Kementrian Wakaf, Dakwah dan Penyluhan.1421 H).

Muhammad Shalh al-Munjid. Kunuu ala al-Khair A’waanan. Juz. 1 (Maktabah Syamilah).

Tim. Al-Mausu’ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyah. juz. 8.( Kuwait: Dar al-Salasil. 1427 H).

Muhammad bin Ismail Al-Shan’any. Subul al-Salam.Juz. 3 (Maktabah Musthofa al-Baby al-Halbi.1960).

Abu bakar Al-Khilal.al-Hatstsu ala al-Tijarah wa al-Shina’ah. (Maktabah Syamilah. Tt) Juz. 1.

Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quran Al-Azhim (Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'. 1999).

Muhammad bin Jarir al-Thabari. Jami, al-Bayan fi Ta'wil al-Quran. (Muassasah al-Risalah. 2000).

Jabir bin Musa al-Jazairy. Aisaru al-Tafasir. Juz. 5. (Madinah. Maktabah al-Ulum. 2003).

Tim. Al-Mausu’ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyah. juz. 8.( Kuwait: Dar al-Salasil. 1427 H).

Muhammad bin Ismail Al-Shan’any. Subul al-Salam.Juz. 3 (Maktabah Musthofa al-Baby al-Halbi.1960).

Muammad bin Ismail. Shahih Bukhari. Juz.5.(Beirut: Dar Ibnu Katsir. Tt).

Bari’ Irfan Taufiq. Shahih Kunuzu al-Nabawiyah. Juz. 1 ( Maktabah Misykah al-Islamiyah. Tt).

Muslim bin hajjaj. Shahih Muslim. Juz. 1 (Beirut : Dar al-Jail. Tt)

Deny Irawan dan Edwin Japarianto, S.E., M.M. Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Restoran Por Kee Surabaya.( Jurnal Manajemen Pemasaran) Vol. 1, No. 2, (2013) 1-8 .

Muhammad bin Isa al-Turmizi. Sunan al-Turmzi. Juz. 3.( Beirut: Dar Ihya al-Turats. Tt).

Muslim bin hajjaj. Shahih Muslim. Juz. 5 (Beirut : Dar al-Jail. Tt).

Abu Daud. Sunan Abu Daud. Juz. 4.(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Tt).

Turmuzi. Sunan al-Turmuzi. Juz. 2 (Beirut:Dar Ihya al-Turats al-Arabi. Tt).

Wahbah Zuhaily. Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu. Juz.8.(Damaskus. Dar al-Fikr. Tt)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php.

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kualitas-pelayanan-publik.html
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i1.5412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index By:

       

                                                               

Hukum Islam (Print- ISSN: 1411-8041) and (E-ISSN : 2443-0609)

Published by Faculty of Sharia and Law  State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

Mailing Adress: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
H. R. Soebrantas Street, No.155 KM 18, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani
Pekanbaru - Riau, 28293

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.