PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR

Haswir Haswir

Abstract


Rumah tangga idaman adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tenteram, damai,  penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami dan isteri  beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagian lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidaklah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia

Keywords


Nusyuz, tafsir

References


Abu Bakar al-Jashshos, Ahkam al-Qur’an, Beirut : Dar al-Fikri, 1993,

Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Ibn al-Arabi selanjutnya disingkat Ibn al-Arabi,, Ahkam al-Qur’an, Beirut : Dar al-Fikri, 1988,

Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, cet. XIV,

Al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzil, Riyadh : Dar Thayyibah, 1997, juz II

al-Bayan wa al-Ta’rif, juz I h. 253, dicari melalui program digital Maktabah al-Hadis al-Syarif.

Al-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Riyadh : Dar Thayyibah, juz 8

Hamka, Tafsir al-Azhar, Singapura : Pustaka Nasional, 2003, cet. V,

Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-“Azhim, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V

Jalaluddin al-Suyuthi, Asbab al-Nuzul, Terj. Tim Abdul Hayyi, Jakarta : Gema Insani, 2008,

Muhammad Ali al-Shabuni, Rowa’i’ al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam, jilid I,

Syihab al-Din Mahmud ibn Abdllah al-Husaini al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azhim wa Sab’u al-Matsani, bab 34, juz iv,

Tafsir al-Lubab Ibn Adil, bab 128 juz V

Tafsir al-Qurtubi, juz V,
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v11i2.3859

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats