IDDAH DAN MASALAHNYA PERSPEKTIF PARA MUFASSIR

Ahmad Darbi B

Abstract


Masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya. Ia tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Bagi laki-laki yng menceraikan masa tunggu tersebut merupakan batas maksimal untuk rujuk kembali apabila talaknya raja’i. Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan masa iddah tersebut. Demikian pula, mereka tidak sepakat, tentang kewajiban memberi nafkah untuk perempuan yang telah di talak tiga

Keywords


Iddah, Wajib, Ijtihad Ulama

References


Abi al-Hasan ‘Ali bin ahmad al-Wahidyn al-Naisabury, Asbab al-Nuzul, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994).

Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th).

Ahmad al-Hasyimiy, Jawahir al-Balaghah fi al-Ma’any wa al-Bayan wa al-Badi’, (Indonesia: Maktabah Daar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th.).

Al-Said al-Iman Muhammad bin Ismail al-Kahlamy, Subul al-Salam, (Mesir: Syirkah Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy wa Awladihi, 1950).

Ibnu Rusyd, Bidayatuh al-Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990).

Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi. Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.).

Manna’ al-Qaththan, Mabahits fi Ulum al-Quran, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990).

Muhammad ‘Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (tt: t.p, t.th.).

Muhammad ‘Ali as-Shabuniy, Rawai’i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran, (Makkah al-Mukarramah: t.p., t.th).

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (T.tp: Daar al-Fikr al-Arabiy, 1954).

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986).

Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung Al-Ma’arif, 1996).

Umar Syihab, Al-Quran dan Kekenyalan Hukum, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993).

Wahbah al-Zuhailiy, Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1991).
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3826

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats