TINDAK PIDANA SIHIR MENURUT PERPSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mawardi Muhammad Saleh

Abstract


Bahaya penggunaan  sihir telah menyebar dan menyentuh berbagai segi kehidupan di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut mengancam eksistensi nyawa, harta dan kehormatan seseorang.   Meskipun demikian, perbuatan sihir  tidak termasuk dalam kategori pidana atau kriminal.  Tindak pidana yang berlaku sekarang lebih mengarah pada pidana yang kasat mata atau yang dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai tindak kejahatan. Tindak pidana dengan menggunakan metode sihir belum mendapatkan perhatian khusus dalam kajian pidana, terutama di dalam hukum positif. Setidaknya, terdapat   tiga bentuk  sanksi hukum tindak pidana sihir tersebut, yaitu qishâs, diyât dan ta’zîr, yang masing-masing punya hukum yang tersendiri. Sedangkan dari aspek mekanisme pembuktiannya bisa melalui pengakuan (ikrâr),  saksi dan qarînah (indikator) tertentu

Keywords


Tindak Pidana, Sihir, Hukum Islam

References


A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000

Abd al Azîz ‘Amir, al Ta’zîr fî al Syarî’ah al Islâmiyah, (tp: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1969), cet. IV

Abd al Qâdir Audah, al Tasyrî’ al Jinâiy al Islâmiy, juz. I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, tt)

Abû al Hasan al Mawardî, al Ahkâm al Sulthâniyah, (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), cet. III,

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. II.

Fadlan Abu Yasir, Terapi Serangan Sihir dengan Ruqyah dan Do’a, (tp: Umaimata Production, th)

Fathi Yakan, Hukmu al Islâm fî al Sihr wa Musytaqqatihi, Muassasah al Risâlah, 1992

Ibn Muflih, al Mubdi’ fi Syarhil Muqnî’, Beirut, al Maktab al Islâmiy, 1980

Ibnu al Manzhûr, Lisân al ‘Arab, jilid IV, (Beirut: Dar Al-Shadir, tt),

Mubarak ibn Ubaid ibn Harb, al Jinâyah bi al Shir fî al Fiqh al Islâmi, Riyad, Jami’ah Naif al Arabiyah lil ulum, 2003

Muhammad Abû Zahrah, al Jarîmah wa al ‘Uqûbah fî al Fiqh al Islâmiy, (Tt: Dâr al Fikr al ‘Arabî, tt)

Nawawi, Raudhah al Thâlibîn, Beirut, Dârul al Fikr, 1991,

Tb Rony Rahman Nitibaskara dalam http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3353&coid=3&caid-21&gid=1 diakses tanggal 20 maret 2009
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3825

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats