KONTROVERSI HADIS MISOGINIS

Zikri Darussamin

Abstract


Tulisan ini memaparkan issu-issu ketidaksetaraan gender antara laki laki dan perempuan yang termuat dalam hadis kepemimpinan perempuan dan hak thalaq bagi perempuan. Hadis-hadis tersebut oleh pemikir gender dianggap sebagai hadis misoginis dan dha’îf.  Kesimpulan ini tentu saja mengejutkan dan menjadi kontroversial karena bertolak belakang dengan pandangan muhaddisûn. Dalam perspektif muhaddisûn, hadis-hadis tersebut adalah hadis maqbul dan bukan diskriminatif terhadap perempuan.


Keywords


Kontroversi, Hadis, Misoginis

References


Abu Syuhbah, Muhammad. Kutub al-Sittah: Menggali Enam Pokok Kitab Hadits Shahih, terj. Ahmad Utsman, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.

Abu Syuqah, Abdul Halim, Kebebasan Wanita, Bandung: Gema Insani Press, 2001.

Ali Enginer, Asghar, Hak-hak perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Azami, Muhammad Mustafa, Manhâj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsûn, Riyâdh: Syirkah al-Tibâ’ah al-Arabiyah al- Sa’udiyah, 1982.

-------, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Terj. Mustafa Ya`qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Bukhari Al, Al-Jamî’u al-Shahih, Beirût: Dâr al-Fikri, t,t, juz III.

Fazlurrahman, Membuka Pintu Ijtihad, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Penebit Pustaka, 1995

Ghazali, Muhammad al-, Studi Kritik atas Hadis Nabi SAW Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, Bandung: Mizan 1991.

Hamadah, Abbas Mutawali. As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makânatuha fi at-Tasyrî’, Kairo: Dâr al-Qaumiyah li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr, 1965.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dâr al-Fikri, t.t.

Jurjâwi, Ali Ahmâd al-. Hikmatut Tasyri’ wa Falsafâtuhu, Juz. II, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.

Khâtib, Muhammad ’Ajjâj al. As-Sunnah Qabla at-Tadwîn, Beirût: Dâr al-Fikri, 1971.

-------, Ushûl al-Hadits: Ulûmuhu wa Musthalâhuhu, Beirut: Dâr al-Fikri, 1989.

Mernissi, Fatima, Ratu-ratu yang Terlupakan, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 994.

-------, Wanita di dalam Islam, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

--------, Islam dan Demokrasi, terj. Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS, 1994.

--------, Setara di Hadapan Allah, Yogyakarta: LSPA, 1996.

Muhsin, Amina Wadud, Qur’ân and Women, New York: Oxford University Press, 1999.

Nawâwi, Imâm al-, Shahîh Muslim bi Syarh al-Imâm an-Nawâwi, vol. ii, Beirût: Dâr al Fikri, 1981.

Na’îm, Abdullah Ahmed al-. Dekontruksi Syari’ah, Yagyakarta: LkiS, 1994.

Rassam, Amal, “Fatima Mernissi”, dalam John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 4, New York – Oxford: Oxford University Press, 1995.

Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunnah, jilid XII, Beirût: Dâr al- Kitâb al- Arabi, 1975.

Shâleh. Subbi al-. Ulûm al-Hadîth wa Musthalâhuhu, Beirût: Dâr ’ilm al-Malâyîn, 1988

Syâtibi, al., al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Syari’ah, Juz. I Beirût: Dâr al-Fikri, t.t.

Syaukâni asy-, Fath al-Qâdir, Beirût: Dâr al-Fikri, t.t.

Tirmizi, Sunan al-Tirmizi. Beirût: Dâr al-Fikri, 1980.

Wadud Muhsin, Amina, Wanita di dalam Al-Qur’ân, terj Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v9i1.3820

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats