KASSIM AHMAD PELOPOR INKAR SUNNAH DI MALAYSIA

Zikri Darussamin

Abstract


The rise of  ’ inkar sunnah’ or anti- sunnah  in Malaysia cannot be separated from the role of Kassim Ahmad. His work entitled ”Hadis Satu Penilaian Semula” brought him as the proponent of anti-Sunnah or Hadist in Malaysia. This his controversial work  provoked Moslem scholars in Malaysia from diverse social background opposed   Kassim’s idea. The government’s effort succeeded in eliminating the organization or institution of anti-hadist, but, perhaps, it failed to eradicate its thought. It is not an easy task to predict the future of this idea.


Keywords


Kassim Ahmad, Inkar Sunnah, Malaysia

References


Abu Zahwu, Muhammad, Al-Hadis wa al-Muhaddisun, (Mesir: Dar al-Fikr, 1378 H).

Ahmad, Kassim. Bio Data Kassim Ahmad, (Kuala Lumpur: Bernama Library Information Servis, 1986).

-------, Hadis Satu Penilaian Semula, (Kuala Lumpr: Media Intelek SDN BHD, 1986).

Amin, Ahmad. Dhuha Islam, (Kairo: Maktabah al-Nahdhiat al-Mishriyah, 1974).

Azami, Muhammad Musthafa. Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi, (Beirut: al-Makatabah al-Islami, 1400 H).

Azami, Muhammad Mustafa, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Terj. Mustafa Ya`qub, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Fadhal, Abu Zaky. Sidang Roh, Kassim Ahmad Mengajak Kita Memperhitungkan Kembali Hidup Kita, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 1966).

Funk and Wagnalls, Standars Desk Dictionary, (Cambridge: Harper and Row, 1984).

Ghazali, Muhammad al-, Studi Kritik atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1991).

Hamadah, Abbas Mutawali. As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi at-Tasyri’, (Kairo: Dar al-Qaumiyah li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr, 1965).

Ilyas, Yunahar, (ed.), Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996).

Ismail, M,Syuhudi, Kaedah Keshahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

-------, Metode Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

-------, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Jawas, Yazid Abdul Qadir, Kedudukan Sunnah dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1992).

Khatib, Muhammad ’Ajjaj al. As-Sunnah Qabla at-Tadwin, (Beirut: Dar al-Fikri, 1971).

Rahman, Fazlur, Islam, Terj. Muhammad, (Bandung: Pustaka ITB, 1984).

Ranuwijaya, Utang. Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996).

Rasyid, Daud, al-Sunnah fi Indonisiya baina Anshariya wa Khusumiha, (Jakarta: Usamah Press, 2001).

Syafi’i, Muhammad bin Idris al-, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th).

Shiddieqy, TM Hasbi ash. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Siba’i, Mustafa al-. Al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasyri’ al-Islami, (Beirut: al-maktabah al-Islami, 1978).

Suparta, Munzier dan Utang Ranuwijaya. Ilmu Hadis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Thahir Hakim, Muhammad. As-Sunnah fi Muwajahah al-Abathil, terj. Zainal Arifin Zamzam, Jakarta: Granada, 1984.

Tim Dosen Fakulti Pengajian Islam UKM, Jawapan kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, 1988.

Yaqub, Ali Mustafa. Kritik Hadis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v8i1.3802

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats