GAGASAN GERAKAN PSIKOLOGI ISLAM : SUATU PENDEKATAN PSIKOMETRIK

Khaidzir Hj Ismail

Abstract


Secara teori mahupun falsafah, psikologi Islam telahpun berkembang seiring adanya tuntutan Islamisasi ilmu. Namun untuk memperjuangkan psikologi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu yang diakui, masih jauh dari kenyataan. Tentangan dan harapan ini memerlukan suatu paradigma dan epistemologi khas yang mengarah kepada konseptualisasi dan pengukuran (psikometrik). Dalam konteks sejarah, psikologi baru diakui sebagi suatu ilmu berasaskan verifikasi pengukuran kuantitatif, sebagaimana yang dipelopori oleh William Wundt dengan strukturalismenya. Oleh itu kajian ini cuba menawarkan konsep Epistemologi pengukuran dalam psikologi Islam  dengan cara transformasik ideologi, budaya dan sosial yang berasaskan dari Al-qur’an dan Hadits untuk membentuk konstruk-konstruk dan indikator-indikator sesebuah pengukuran yang dikombinasikan menurut kaedah psikometrik yang sedia ada. Konsep mental-kognitif sebagai bentuk cara berfikir  berteraskan Islam telahpun dibina dengan pendekatan tawaran epistemologi dimana Pengukuran ini telah ditadbir kepada Remaja Bermasalah Di Pusat Pemulihan seramai 490 orang. Hasil kajian menunjukkan tahap mental-kognitif remaja tersebut adalah pada tahap yang rendah. Menurut perbezaan jantina dengan menggunakan ujian t mendapati perempuan (min=248.81) lebih tinggi tahapnya berbanding lelaki (244.671) di mana t=-2.071 dengan p<0.05.  Manakala dari segi reliabiliti dan validiti memperlihatkan indeks yang cukup baik. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi implikasi kepada berkembangnya pembinaan alat pengukuran dan modul-modul intervensi psikologi  yang berteraskan Islam.

Keywords


psikometrik, psikologi Islam dan mental-kognitif

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim Ramli. (2007). Memahami Islamisasi Ilmu dari pemikiran Prof. Ismail Ragi Al-Faruqi, Shah Alam: UiTm.

Ajzen, Icek. (2005). Attitudes, personality and behavior, England: Open Unversiti Press.

Al Attas, Syed Muhammad Naquib. (1995). Prolegomena to the metaphysics of Islam, an exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al Faruqi, Ismail Ragi. (1991). Pengislaman ilmu, (Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Badri, Malik. (1980). Dilema ahli psikologi Islam : keadaan serba salah yang dihadapi oleh pakar ilmu jiwa Islam (dialihbahasa dan disunting oleh Fadlullah Wilmot), Petaling Jaya: FAWI.

Baharudin Ahmad. (2008). Falsafah sains dari perspektif Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso. (2008).Psikologi Islam; Solusi Islam atas problem-problem psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidajat Nataatmajaya. (1983). membangun ilmu pengetahuan berlandaskan Ideologi (al bayyinah). Bandung: Iqra’.

Khaidzir Hj. Ismail dan Khairil Anwar. (2009). Pengukuran variable psikologi Islam: Pembinaan mental-kognitif Islam, Psikologi Islam : Falsafah, Teori dan Aplikasi, Kuala Lumpur: Institut Islam Hadhari & iBook Publication.

Khaidzir Hj. Ismail et al (Ed.). (2009). Psikologi Islam : Falsafah, Teori dan Aplikasi, Kuala Lumpur: Institut Islam Hadhari & IBook Publication.

Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. (2009). Profil Mental-Kognitif Dan Psiko-Sosial Islam Di Kalangan Remaja Beresiko, prosiding International Seminar of Islamic though,Bangi: UKM

Khairil Anwar dan Khaidzir Hj. Ismail. (2009). Tahap Mental-Kognitif Islam Dan Pengaruhnya Ke Atas Identiti Keagamaan Remaja Beresiko, Prosiding Persidangan Psikologi Malaysia 2009, Bangi: UKM.

Mohd. Nasir Omar. (2005). Gagasan Islamisasi ilmu. Kuala Lumpur: Utusan publications & distributions Sdn.Bhd.

Nik Aziz Nik Pa.(1999).Potensi Intelek, Selangor dar Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Osman Bakar. (1998). Classificationn of knowledge in Islam. Cambridge: The Islamic Texs Society.

Reed, Stephen K, (1999). Cognition ; Theory and aplication, USA: Thomson Learning.

Sa’fi, Louay. (1996). The foundation of knowledge, Petaling Jaya: IIUM

Sardar, Ziauddin. (2000). Merombak pola fakir intelektual muslim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarlito Wirawan Sarwono. (2006). Psikologi remaja, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Siti Hajar Abu Bakar dan Abdul Hadi Zakaria. (2009). perlindungan kanak-kanak beresiko, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Thoyibi, M dan Ngemron, M. (2001).Psikologi Islam, Surakarta: Muhammadiyah Press.

Wan Mohd. Nor Wan Daud. (1991). Penjelasan budaya ilmu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd. Nor Wan Daud. (1998). The concept of knowledge in Islam and its implications for education in developing country, London: Mansell Publishing Limited.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/af.v16i1.3619

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Editorial Office Board

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 94 Kode Pos : 28129.

 

Contact Person :

Khairunnas Jamal

khairunnasjamal@uin-suska.ac.id

0823 6130 7171

  

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. View My Stats