ASAL MULA PENGKHIANATAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HADIS MISOGINI

Ridwan Hasbi

Abstract


Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga dikarenakan memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, peristiwa itu disebabkan Hawa merayu suaminya sampai terpedaya mengikuti keinginan istri. Lalu kejadian ini dijadikan asal mula bentuk pengkhianatan istri terhadap suami yang diungkapkan Rasulullah.

Pemahaman hadis secara tekstual adalah Hawa diidentikkan sebagai pengkhianat istitusi keluarga pertama dan perbuatannya ini menjadi identitas perempuan tukang pengkhianat suami sepanjang hidup manusia. Namun hadis ini harus dipahami secara kontekstual dari kata “seandainya bukan” adalah bertujuan untuk taubikh (pernyataan jelek), pengkhianat perempuan sebagai kalimat majazi bukan untuk merendahkan martabat perempuan.

Ungkapan pengkhianatan dalam hadis bukan perbuatan fahishah tapi sebatas melanggar larangan Allah. Dalam konteks ini, Islam mendudukkan kaum perempuan pada posisi yang terhormat dan tidak ada namanya dosa turun temurun. Asumsi misogini dalam hadis tidak beralasan dengan mengemukan hadis-hadis kemulian perempuan dan hubungan suami istri adalah ikatan dunia akhirat.

Keywords


Istri, Khianat dan Hadis

Full Text:

PDF

References


Abu Daud Sulaiman ibn al-As`a ibn Ishaq, Sunan Abu Daud, hadis no. 1905 (Bairut: al-Maktabah al-`Ashriyah, tt)

Alfia Nengse dan F.X Sri Sadewo, Konstruksi Istri Tentang Peran Suami (Studi Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami), Jurnal: Paradigma. Volume 01 Nomor 03 Tahun 2013

A.J. Wensinck, al-Mu`jam al-Mufahras Li alfaz al-Hadis al-Nabawi (London: Percetakan Breel, 1943)

Abu al-Fadhl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bary (Bairut: Dar al-Fikt, tt)

Arsini, Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Grobogan, Jurnal SAWWA – Volume 10, Nomor 1, Oktober 2014, hal. 12.

Abu al-`Abbas ibn Ahmad ibn Ibrahim, Al-Mufham Lima Asykala Min Talkhish kitab Muslim (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

Abu Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi, al-Minhaj Syarah Shahih Muslim (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392)

Abu al-Thayib Muhammad Shadiq Khan ibn Hasan, Fathul Bayan Fi Maqashidul Quran (Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1992)

............, Husnu al-Uswah Bima Tsabata Minallah Wa Rasulih Fi al-Niswah (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1981)

Abu Syuqqah, Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah (Kuwait: Dar al-Qalam, 1410 H)

Imanuddin Abu al-Fida Ismail ibn Katsir al-Quraisy, Tafsir al-Quran al-Azhim (Bairut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993)

Abdur Rahman Umirah, Rijal wa Nisa` anzala Allah Fihim Quranan, (Kairo: Dar al-Haram Litturuts, 2006)

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji, Modul Materi Pelatihan Korp Penasehat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)

Echols, jhon dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1986)

Fatimah Mernissi, Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry, (USA: Oxford, 1991)

Hanim Ilyas, Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama , dalam bunga rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer, (Yogjakarta: PT. Tiara Wacana)

Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim (Jakarta: Gema insani press, 1998)

Ismail al-Haqy ibn Mushtafa al-Istanbuly, Ruh al-Bayan (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

Ibrahim Mushthafa, Al-Mu`jam al-Wasith (Bairut: Dar al-Da`wah, tt)

Ibnu Mulqan Sirajuddin Abu Hafash al-Syafi`i al-Mishri, al-Taudhih Lisyarh al-Jami` al-Shahih (Damaskus: Dar al-Nawadir, 2008 )

Maulana, Melacak Akar Bias Gender Dalam Studi Islam, Jurnal Marwah, Vol. XV No. 2 Desember Th. 2016, hal. 203.

Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfury, Tuhfah al-Ahwazy Bisyarh Jami` al-Tirmizi (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt )

Muhammad `Athiyah al-Ibrasyi, Makanah al-Mar`ah Fi al-Islam, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2003)

Muhammad ibn Ya`qub al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhith (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

Muhammad ibn Muhammad ibn Abdur Razaq al-Husainy, Taj al-`Arus Min Jawahir al-Qamus (Bairut: Dar al-Hidayah, tt)

Muhammad ibn Makram ibn Manzhur, Lisan al-Arab (Bairut: Dar Shadir, tt)

Muslim ibn al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusairy al-Nisabury, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Binaqli al-Adli an al-Adli An Rasulillah saw (Bairut: Dar al-Ihya al-Turast al-Arabi, tt)

Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu`az, al-Ihsan Fi taqrib Shahih Ibnu Hibban (Bairut: Muassasah Risalah, 1988)

Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, al-Jami` al-Musnad al-Shahih al-Muhtashar Min Umur Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi (Bairut: Dar Thauq al-Najah, 1422H)

Muhammad al-Shaleh al-`Utsaimin, Syarh Riyad al-Shalihin, (Saudi: Maktab Salafi, tt)

Muhammad Said Ramadhan al-buthi, Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991)

Muhammad Salam Jabir, Hal Hunna Naqishat `Aqli wa Din, (Kairo: Dar al-Salam, 2006)

Mahmud Hamdi Zaqzuq, Haqaiq al-Islam Fi Muwajahah Syubuhat al-Musyakkikin, (Kairo:Wazarah al-Awqaf, 2002)

Mustafa al-siba`i, al-Mar`ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun, (Kairo: Dar al-Salam, 2003)

Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996)

Said Qutub, Fi Zhilal al-Quran (Bairut: Dar al-Syuruq, 1990)

Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Panduan Hukum Wanita Muslimah, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002)

Salah Al-Din bin Ahmad Al-Adabi. Oleh Bustamin; Metodologi Kritk Hadis, (Jakarta: Raja Grapindo, 2004)

Teti Devita Sari, Ami Widyastuti, Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri, Jurnal Psikologi, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015

Partanto, Pius A. dan al-Barry M Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994)

Wahbah al-Zuhaily, DR, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996)

Yusuf al-Qaradhawi, DR,Min hadyi al-Islam: al-fatawa mu`asharah, (Kairo: Dar al-salam, 1995)

Yusuf al-Qaradhawi, DR, Halal Haram Dalam Islam, terjemahan, (Solo: Era Intermedia, 2003)

Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Studi al-Quran, (Yogyakarta: LKiS, 1999)

http://kbbi.web.id/istri.

https://id.wikipedia.org/wiki/Istri
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender

Diindeks oleh:

Dipublikasikan oleh:

Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (ISSN Print: 1412-6095 l ISSN Online 2407-1587)

Alamat Redaksi:

Pusat Studi Gender dan Anak LPPM UIN Suska Riau
Gedung Islamic Center Lantai 1
Jalan H. R. Soebrantas KM. 15.5, Simpangbaru, Tampan
Pekanbaru - 28293
email: jurnal.marwah@uin-suska.ac.id

Creative Commons License
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International


View My Stats