INDEXING

Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial published by the Tadris IPS Education Department, Faculty of Tarbiyah dan Keguruan at UIN Sultan Syarif Kasim Riau indexed: Google Scholar