PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP PENGHAYATAN AKHLAK PELAJAR POLITEKNIK BANTING SELANGOR DAN KOLEJ KOMUNITI KUALA LANGAT, MALAYSIA

Nor Hayati Fatmi Talib, Nur Azmah Mohamad Saleh, Nursuriati Mohd Badli

Abstract


Lingkungan sosial siswa berpengaruh terhadap pembentukan tingkah laku dan kehidupan siswa. Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tersebut. Lingkungan sosial dalam kajian ini meliputi ibu dan bapa, guru, teman, artis, lingkungan sekolah, masyarakat dan undang-undang. Kajian kuantitatif ini dilakukan terhadap 192 orang pelajar semester satu sebagai sampel yang berasal dari Kolej Komuniti Kuala Langat dan Politeknik Banting Selangor. Hasil kajian menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan tingkah laku siswa. Pengaruh lingkungan sosial yang tertinggi adalah ibu bapak (SM 4.25, SP=0.57), diikuti guru (SM 3.97, SP=0.61), masyarakat (SM 3.81, SP=0.60), lingkungan sekolah (SM 3.76, SP=0.59), undang-undang (SM 3.74, SP=0.73), rakan (SM 3.63, SP=0.62) dan artis (SM 2.80, SP=0.93). Terdapat perbedaan tingkat pengaruh lingkungan sosial antara dua institusi dan antara program studi di Kolej Komuniti Kuala Langat. Hasil kajian menyumbang input kepada penambahbaikan aktivitas pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan akhlak ssiwa di kedua institusi.

PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP PENGHAYATAN AKHLAK PELAJAR POLITEKNIK BANTING SELANGOR DAN KOLEJ KOMUNITI

KUALA LANGAT, MALAYSIA

Full Text:

PDF

References


Ab Halim Tamuri. 2011. Penghayatan Islam Melalui Amalan Pengajaran dan Pembelajaran. Kertas kerja dibentangkan dalam Kongres Pendidikan Kebangsaan 2011 di Hotel Dynasty Kuala Lumpur anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia pada 4-7 Disember

Ab. Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2005. Hubungan Media Massa Dengan Pegangan Akhlak dan Pengajaran Pendidikan Islam. Laporan Penyelidikan UKM. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abul Qasem Muhammad. 1975. The Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethic in Islam. USA: The University of California

Ahmad Syukri. 2008. Pengaruh Media Massa dan Media Elektronik dalam Mensosialisasikan Masyarakat di Provinsi Riau. Jurnal Penelitian, Vol VIII No 4 September 2008, hal, 38-45.

Azhar Ahmad. 2006. Strategi Pembelajaran Dan Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam Dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah. Tesis Ph. D, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Buerah Tunggak, Maznah Ali, Nurafzan Muhamad & Md. Hamzaimi Azrol Md Baharuddin. 2012. Delinkuensi Pelajar dan Cadangan Penyelesaiannya Menerusi Model Pembangunan Sahsiah Remaja/ Pelajar Muslim Bersepadu. Seminar Antarabangsa Perguruan& Pendidikan Islam: Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Baru. 08-09 Mac 2012.

Fatanah Mohamed. 1997. Kajian Terhadap Masalah Peribadi Pelajar-pelajar Sekolah Berasrama Penuh dan Tidak Berasrama Penuh di Pengkalan Chepa. Disertasi Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Fariza Md Sham dan Muhammad Faisal Ashaari. 2010. Media sebagai Tarikan Psikologi Dalam Dakwah. Kertas Kerja Muzakarah Ulama’ dan Cendiakawan Islam 2010. 31 Mei 2010. Perak: Pejabat SUK Negeri Perak.

Harre, R. dan Lamb, R., 1983. The Encyclopedic Dictionary of Psychology. Great Britain: Basil Blackwell.

Hoffman, L. 1996. Progress and Problems in the Study of Adolescence. Developmental Psychology, 32, 777-780.

Krejcie, Robert. V., Morgan, dryle. W. 1970. Determining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement. The NEA Research Bulletin, Vol. 38 p.99

Na’imiy, al-, Abdullah al-Amin. 1994. Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi, Terj. Mohd Ramzi Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka

Abdullah Nasih Ulwan. 2003. Generasi Muda & Cabaran Globalisasi. Kuala Lumpur: YADIM.

Norasmah Othman. 2001. Keberkesanan Program Keusahawanan Remaja Di Sekolah Menengah. Tesis Ph. D. Universiti Putera Malaysia.

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling, volume 1 Mac 2011, Pages 115-140
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/sb.v14i2.4424

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

Center for Research and Community Development

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. H. R. Soebrantas KM 15,5 ,Tuah Madani, Tampan,

Pekanbaru, Riau 28293

Indexed By:

 

     

      

Statistik Pengunjung