Author Details

Abu Samah, Abu Samah, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau