Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis

Arisman Arisman

Full Text:

PDF

References


ʻAbdullah ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Dārimī. (2013). Al-Musnad al-Jāmiʻ, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb ma Kāna ʻIndahu Thawlun fal Yatazawwaj, ed. Nabīl ibn Hāsyim al-Ghamrī. Bairūt: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah.

ʻAbdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah. (2006). Al-Mushannaf, Kitāb al-Nikāh, Vol. IX. Bairūt: Dār Qurthubah.

‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Qudāmah. (1997). Al-Mughnī, Vol. IX. Al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub.

ʻAbd al-Malik ibn Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Ṣaʻālibī. (2000). Fiqh al-Lughah wa Asrār al-ʻArabiyyah. Bairūt: Al-Maktabah al-ʻAshriyyah.

ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, dalam Ibn ʻĀbidīn. (2003). Radd al-Muḥtār ʻalā al-Durr al-Mukhtār, Vol. IV. Al-Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub.

Abū Bakr ibn Masʻūd al-Kāsānī al-Ḥanafī. (1986). Badā’iʻu al-Shanā’iʻi fī Tartīb al-Syarā’iʻi, Vol. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Abū ʻAbdillah al-Khursyī. (1317). Syarḥ al-Khursyiy ʻalā Khalīl, Vol. III. Mesir: Al-Mathbaʻah al-Amīriyyah.

Aḥmad ibn ʻAliy ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī. (1987). Fatḥ al-Bāriy Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhāriy, Vol. IX. Al-Qāhirah: Dār al-Rayyān.

Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī. (1994). Al-Żakhīrah, Vol. IV. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Aḥmad ibn Ḥanbal. (2008). Al-Musnad, “Musnad al-Mukṣirīn wa Ghairihim - Musnad ʻAbdillah ibn Masʻūd”, ed. ʻAbd al-Qādir ʻAthā, Vol. II. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. (1995). Al-Musnad, dalam “Musnad ʻAbdullah ibn Masʻūd”, Vol. II. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ.

Aḥmad ibn Syuʻaib al-Nasā’ī. (2012). Al-Mujtabā, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb Fadl al-Shiyām, Vol. IV. Al-Qāhirah: Dār al-Ta’shīl.

Aḥmad Muḥammad Syākir. (t.th). Syarḥ Alfiyah al-Suyūthī fī ʻIlm al-Ḥadīṣ. t.t: Al-Maktabah al-ʻIlmiyyah.

Aḥmad ibn Fāris. (t.th). Mu’jam Maqāyīs al-Lughah, Vol. III. Bairūt: Dār al-Fikr.

Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-Muqrī al-Fayyūmī. (t.th). Al-Mishbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr. Al-Qāhirah: Dār al-Maʻārif.

Aḥmad Zainuddīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī. (2004). Fatḥ al-Mu’īn bi Syarḥ Qurrah al-‘Ayn. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm.

Aḥmad al-Dardīr. (t.th). “Al-Syarḥ al-Kabīr” dalam Muḥammad ʻArafah al-Dusūqiy, Ḥāsyiyah al-Dusūqiy ʻalā al-Syarḥ al-Kabīr, Vol. II. Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-ʻArabiyyah.

ʻAly ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm ibn al-Aṣīr. (t.th). Usd al-Ghābah fī Maʻrifah al-Shaḥābah, Vol. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

ʻAliy ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī. (1994). Al-Ḥāwiy al-Kabīr, Vol. IX. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

ʻAliy ibn Aḥmad ibn Saʻīd ibn Ḥazm. (1347). Al-Muḥallā, Vol. IX. Mesir: Mathbaʻah al-Nahdlah.

Jalāl al-Dīn al-Suyūthī. (1415). Tadrīb al-Rāwiy fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwiy, Vol. I. Riyādl: Maktabah al-Kawṣar.

Manshūr ibn Yūnus al-Buhūtī. (1983). Kasysyāf al-Qināʻ ʻan Matn al-Iqnāʻ, Vol. Bairūt: ʻĀlam al-Kutub.

Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī. (2002). Shaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb man lam Yastathiʻ al-Bā’ah fal Yashum. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr.

Muḥammad ibn ʻĪsā al-Tirmiẓī. (1996). Sunan al-Tirmiẓī, Abwāb al-Nikāḥ: Bāb mā Jā’a fī Fadl al-Tazwīj wa al-Ḥaṣṣ ʻalaih, Vol. II. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. (t.th). Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb mā Jā’a fī Fadl al-Nikāḥ, Vol. I. Al-Qāhirah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-ʻArabiyyah.

Muḥammad Anwar Syāh al-Kasymīrī. (2004). Al-ʻArf al-Syażiy Syarḥ Sunan al-Tirmiżiy, Vol. I. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-ʻArabiy.

Muḥammad ibn Aḥmad ibnʻUṣmān al-Żahabī. (1982). Siyar Aʻlām al-Nubalā’, Vol. I. Bairūt: Mu’assasah al-Risālah.

Muḥammad Murtadlā al-Ḥusainī al-Zabīdī. (1965). Tāj al-ʻArūs min Jawāhir al-Qāmūs, Vol. XIII. Al-Kuwait: Mathbaʻah Ḥukūmah.

Muḥammad ibn Mukarram ibn ʻAli ibn Manzhūr. (t.th). Lisān al-ʻArab, Vol. I. Al-Qāhirah: Dār al-Maʻārif.

Muḥammad ibn ‘Alī al-Ḥanafī al-Ḥashkafī. (2002). Al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abshār wa Jāmi’ al-Biḥār. Bairūr: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Muḥammad Sa’ad. (2001). Dalīl al-Sālik. Al-Qāhirah: Dār al-Nadwah.

Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramlī. (2003). Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj, Vol. VI. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. (1982). Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid, Vol. II. Bairūt: Dār al-Maʻrifah.

Muḥammad Amīn ibn ʻUmar (Ibn ʻĀbidīn). (2003). Radd al-Muḥtār ʻalā al-Durr al-Mukhtār, Vol. IV. Al-Riyādl: Dār ʻĀlam al-Kutub.

Muḥammad ibn Khathīb al-Syarbīniy. (1997). Mughniy al-Muḥtāj, Vol. III. Bairūt: Dār al-Maʻrifah.

Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī. (2002). Shaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb mā Yukraha min al-Tabattul wa al-Khishā’, Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr.

Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī. (t.th). Al-Mabsūth, Vol. IV. Bairūt: Dār al-Maʻrifah.

Muḥammad ibn ʻAbd al-Wāḥid al-Sakandarī (Ibn al-Humām). (2003). Syarḥ Fatḥ al-Qadīr, Vol. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisabūrī, Shaḥīḥ Muslim. (2006). Kitāb al-Nikāḥ: Bāb al-Nikāḥ li man Tāqat Nafsuh Ilaih, Vol. I. Riyādl: Dār Thaibah.

Nūr al-Dīn ʻItr. (1998). Iʻlam al-Anām Syarḥ Bulūgh al-Marām, Vol. III. Dimasyq: Dār al-Farfūr.

Sulaimān ibn al-Asyʻaṣ al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Nikāḥ: Bāb al-Taḥrīdl ʻalā al-Nikāḥ, Vol. II. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/ 1997 M.

Taqiy al-Dīn ibn Daqīq al-ʻĪd. (1953). Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ʻUmdah al-Aḥkām, Vol. II. Al-Qāhirah: Maktabah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah.

ʻUṣmān ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Syahrazūrī (Ibn al-Shalāḥ). (t.th). ʻUlūm al-Ḥadīṣ, ed. Nūr al-Dīn ʻItr. Bairūt: Dār al-Fikr.

Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. (1929). Syarḥ Shaḥīḥ Muslim, Vol. IX. Mesir: Al-Mathbaʻah al-Mishriyyah.

Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. (1991). Rawdlah al-Thālibīn, Vol VII. Bairūt: Al-Maktab al-Islāmiy.

Yūsuf ibn ʻAbdillah ibn ʻAbd al-Barr al-Qurthubī. (2002). Al-Istīʻāb fī Maʻrifah al-Ashḥāb. Al-Urdun: Dār al-Aʻlām.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dipublikasikan oleh:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.94, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi
Kota Pekanbaru, Riau 28122
email: an-nur@uin-suska.ac.id
 
Diindeks oleh:
 
 
Lisensi Creative Commons
Jurnal An-Nur disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.