Istihza’ terhadap Rasul dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)

Itrayuni Itrayuni, Nixson Husin

Abstract


Penelitian ini membahas tentang “Istihza’ Terhadap Rasul Dalam al- Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”. Hasil dari penelitian ini adalah Istihza’ terhadap rasul secara tekstual terjadi pada masa klasik seperti yang dilakukan oleh kaum munafiqin dan kaum musyrikin dalam QS. Ar-Ra’du: 32. Pada masa kontemporer misalnya kasus yang sangat menyudutkan hati ummat Islam, muncul dari lisan kaum munafiqin dan kaum kafirin. Sedangkan secara kontekstual pada masa klasik seperti muncul kelompok Khawarij sebagai benih atas protesnya terhadap Islam dan masa kontemporer seperti munculnya kelompok ingkar sunnah.

Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. Y. (2007). Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, Cet.I. Jakarta: Amzah.

Al-Ghazali, I. (1992). Ihya ‘Ulum al-Din, terj, Zainuddin, Bahaya Lidah, Cet.II. Jakarta: Bumi Aksara.

Ammar, M. A. A. (2009). Ensiklopedia Ahklak Muhammad SAW. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

As-Sorunji, I.A. (2004). Hukum Mencela Dan Istihza’ Terhadap Allah, Rasul-Nya, dan Syari’at- Nya.

Asy-Syaqawi, A.A. (2010). Bahaya Memperolok-olok Agama Islam. Al-Kaulul Mufid.

Bahraen, R. (2020). “Bahaya Tidak Segera Membayar Hutang Padahal Mampu ” https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu.html/pada hari Ahad tanggal 9 Februari 2020 jam 21.30 WIB.

Jihad, I. (2020). Tiada Maaf, Bagi Pelaku Istihza’ Terhadap Islam an-Najah, https://www an- najah.net/tiada-maaf-bagi pelaku-istihza’-terhadap-islam/ Pada hari Ahad tanggal 23 Februari 2020 jam 20.21 WIB.

Katsir, I. (2004). Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm. Beirut: Dâr al-Fikr, 1401.

Nasharuddin. (2015). Akhlak. Jakarta: Rajawali Pers.

Norlaila Iskandar, dkk, “Gugatan Akidah: Mencela Para Sahabat”, Jurnal, Malaysia: Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 2015.

Shihab, M. Q. (1999). Sejarah dan Ulum al-Qur’an, Cet I. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syamsudin, Z. A. (2007). Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah. Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah.

Thabathabai, S. M. H. (1417). al-Mizan fi Tafsir al- Qur’an, Jil 18. Beirut: Dar al- Kutub.

Tuasikal, M. A. (2020). “Bahaya Hasad”, https://muslim.or.id/243-bahaya-hasad.html/ pada hari Ahad tanggal 9 Februari 2020 jam 21.30 WIB.

Yaqien, M. A. (2018). Bullying dalam Perspektif al-Qur’an dan Psikologi, Skripsi. Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Dipublikasikan oleh:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.94, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi
Kota Pekanbaru, Riau 28122
email: an-nur@uin-suska.ac.id
 
Diindeks oleh:
 
 
Lisensi Creative Commons
Jurnal An-Nur disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.