Editorial Team

Editors

  1. Irsyadi Siradjuddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
  2. Tiara Septirosya, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Section Editors

  1. Bakhendri Solfan, Fakultas Pertanian dan peternakan UIN Suska Riau, Indonesia
  2. Toni Hartono, [SCOPUS ID: 57729879600] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
  3. Muhammad Badri
  4. Intan Kemala, fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau