PEMIKIRAN KEAGAMAAN RAJA ALI HAJI

Alimuddin Hassan

Abstract


This article aims to describe aspects of intellectual of Raja Ali Haji. Hel well known as the exposure was so much to say perfect. From the aspects of intellectual Raja Ali Haji seen in his writings, presumably Raja Ali Haji agree with the opinion of Imam Ghazali about the power of the pen, namely that "the pen is mightier than the thousand of sword" .


Full Text:

PDF

References


Ali Haji, Raja, Kitab Pengetahuan Bahasa, Pekanbaru: Badan Penelitian dan Pengkajian Melayu Dept. P dan K, 1986.

_____________, Muqaddimah fī al-Intiẓām al-Wazāif al-Mulk Khusūsan ilā Mawlāna wa Ṣāḥibinā Yang Dipertuan Muda Raja Ali al-Mudabbir li al-Bilād al-Riauwiyyah wa Sāir Dāirat, Lingga: Pejabat Kerajan Lingga, 1304.

_____________, Silsilah Melayu-Bugis, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1973.

_____________, Thamarāt al-Muhimmah, Lingga: Pejabat Kerajaan Lingga, 1304.

_____________, Tuḥfat al-Nafīs, Transliterasi oleh Inche Munir bin Ali, Singapura: Malaysian Publication Ltd., 1965.

_____________ , The Precious Gift (Tuḥfat al-Nafīs), ed. Virginia Matheson dan Barbara W. Andaya, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982.

_____________, Tuḥfat al-Nafīs Sejarah Melayu Islam, Virginia Matheson ed., Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1997.

_____________, Tuḥfat al-Nafīs, (ed.Virginia Matheson), Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1982.

_____________, Tuḥfat al-Nafīs (ed.Virginia Matheson), Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.

_____________, Syair Siti Sihanah, Pulau Penyengat: Yayasan Kebudayaan Indra Sakti, Koleksi Naskah No. A 13, 1983.

_____________, Syair Abdul Muluk, Pekanbaru: Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Depdikbud, 1988/1989.

_____________, Syair Sinar Gemala Mustika Alam, Pulau Penyengat: Mat}ba’at al-Riauwiyah, 1313.

_____________, Syair Suluh Pegawai, Pulau Penyengat: Yayasan Kebudayaan Indra Sakti, Koleksi Naskah No. B 13, 1983.

Abdul Hadi W.M., Abdul, Sastra Sufi (Sebuah Antologi), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), Cet. I, 240 dan 296.

_____________, “Wawasan Sastra Hamzah Fanzuri dan Estetika Sufi Nusantara”, dalam Jurnal Kritik Teori & Kajian Sastra, Tahun 1, No. 1 (2011), 42.

Ali, Abdullah Yusuf, The Meaning of the Holy Qur’an, Maryland: Amana Publications, 2004.

Ansari, Muhammad Abd. Haq, Antara Sifisme dan Syari’ah (Jakarta: Rajawali Press, 1993)

Barbara W. Andaya & Virginia Matheson, “Islamic Thought and Malay Tradition – Writing of Raja Ali Haji of Riau”, dalam Perceptions of The Past in Southeast Asia, Singapura: Heineman Education Book [Asia] Ltd., 1979, 117.

Bruinessen, Martin van, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia (Bandung: Mizan, 1992), 119.

al-Ghazali, Bidāyah al-Hidāyah (Jakarta: Menara, 2006), 191.

Hamidi, U.U., Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2003),

_____________, Pengarang Melayu Dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa P dan K, 1980), 17.

U.U. Hamidi, et.all., Syair Suluh Pegawai (Hukum Nikah) Karangan Raja Ali Haji (Pekanbaru: Dept. P dan K, 1985), 11-12.

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XXIX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Madjid, Nurcholish, Islam, Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Paramadina 1992).

___________, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Paramadina, 2000)

Putten, Jan van der dan Al-Azhar, Di Dalam Berkekalan Persahabatan, 41.

Rahman, Jamal D., “Raja Ali Haji (1809-1873): Paduka Kakanda dibawa Bertahta”, edisi Maret 2010.

Sham, Abu Hassan, “Karya-Karya Yang Berlatarbelakang Islam dari Pengarang Melayu-Johor Sehingga Awal Abad Kedua Puluh”, dalam Tradisi Johor-Riau: Kertas Kerja Hari Sastra1983, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987

_____________ , Puisi-Puisi Raja Ali Haji, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

_____________ , Syair-syair Melayu Riau, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negeri Malaysia, 1995), 111 dan 114.

Ya’qub, Ali Mustafa, Hadis-hadis Bermasalah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 78-79.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/sb.v12i2.1945

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

Center for Research and Community Development

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. H. R. Soebrantas KM 15,5 ,Tuah Madani, Tampan,

Pekanbaru, Riau 28293

Indexed By:

 

     

      

Statistik Pengunjung